KURCALA.CO AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Gereği “Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı” veri sorumlusuna ait “Kurcala.co” web sitesinin kullanılması sebebiyle toplanan kişisel verilerin işleme faaliyeti hakkında bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

 

Vakfımız; dijital dönüşüm ve otomasyon süreçlerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni teknolojilerin verimli bir şekilde kullanılması için bireylerin, çocuklarınızın mesleki ve teknik becerilerini geliştirmek; iş gücü piyasasında gözlemlenen beceri uyumsuzluğunu STEAM yaklaşımı ve Maker bakış açısıyla azaltmayı amaçlayarak faaliyet göstermektedir.

 

Bahsetmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda vakfımız tarafından kurulan “Kurcala.co” web sitesi üzerinden HP ile beraber “Evde Yap” proje başlığı altında çeşitli etkinlik çalışmaları paylaşılmaktadır.

 

“Kurcala.co” web sitesi üzerinden veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca site ziyaretçilerinin sadece log kayıtları tutulmakta ve site üzerindeki çerezleri işlenmektedir. Çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye “Çerez Politika” başlığı altında yer alan metinden ulaşabilirsiniz.Bununla birlikte iletişim sekmemizde yer alan form aracılığı ile vakfımıza mesaj gönderen ziyaretçilerimin kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin “İletişim Formu Aydınlatma Metni” hazırlanmış olup ilgili sekmesinden konunun detaylarını öğrenebilirsiniz.Site genel ziyaretçilerinin işlenen kişisel verileri herhangi bir şekilde yurtiçi ve yurtdışı veri aktarılmamakta olup log kayıtları “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatlerinin yerine getirilmesi” hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak “veri sorumlusunun meşru menfaatini “ yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. Sadece zorunlu hallerde ve kolluk ile adli merciler tarafından talep edilmesi halinde ilgili verilerin yurtiçinde aktarılması söz konusu olabilir. Kurumumuz tarafından söz konusu log kayıtları 2 yıl süreyle tutulmakta olup saklama süresi sonunda imha edilmektedir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11.maddeye göre “Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı” (ERTEV) tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Vakıf yönetimimize başvurarak yukarıda açıkladığımız tüm ilgili haklarınızı kullanabilirsiniz.


iletişim formu aydınlatma metni  için tıklayın